Young Learners

Περίληψη

Στο ACCESS Online Learning Centre προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για όλα τα επίπεδα. Τα μαθήματά μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, Διδασκαλία και Αξιολόγηση, με τη συντομογραφία CEFR.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι αποκλειστικά, κάθε μαθητής, να αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας που θα του προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο ACCESS έχουμε την εμπειρία και τη γνώση για να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για αυτές τις εξετάσεις και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν το πιστοποιητικό που χρειάζονται για το μέλλον τους.

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι μεθοδολογικό και επικοινωνιακό, το οποίο διεγείρει το ενδιαφέρον και εξασφαλίζει την ανάγκη των νέων μαθητών να πετύχουν και να αισθανθούν σίγουροι σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή, δίνοντας την δυνατότητα στον καθηγητή να δώσει έμφαση στις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ένας μαθητής.

Κύκλος Σπουδών

A Basic User

Pre A1 Starters (YLE Starters)

Αυτό το επίπεδο Young Learners είναι η αρχή του ταξιδιού της εκμάθησης Αγγλικών ενός παιδιού.

Το Pre A1 Starters είναι το πρώτο από τα τρία Cambridge English Qualifications που έχουν σχεδιαστεί για νέους μαθητές (Young Learners). Αυτές οι εξετάσεις εισάγουν τα παιδιά στα Αγγλικά και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιωθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Τα τεστ είναι δομημένα γύρω από γνωστά θέματα και επικεντρώνονται στις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία στα Αγγλικά μέσω listening, speaking, reading και writing.

A1 Movers (YLE Movers)

Αυτό το επίπεδο Young Learners είναι το επόμενο βήμα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ενός παιδιού.

Το A1 Movers είναι το δεύτερο από τα τρία Cambridge English Qualifications που έχουν σχεδιαστεί για νέους μαθητές (Young Learners). Αυτές οι εξετάσεις εισάγουν τα παιδιά στα Αγγλικά και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιωθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Τα τεστ είναι δομημένα γύρω από γνωστά θέματα και επικεντρώνονται στις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία στα Αγγλικά μέσω listening, speaking, reading και writing.

A2 Flyers (YLE Flyers)

Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο Young Learners που βασίζεται στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ενός παιδιού.

Το A2 Flyers είναι το τρίτο από τα τρία Cambridge English Qualifications που έχουν σχεδιαστεί για νέους μαθητές (Young Learners). Αυτές οι εξετάσεις εισάγουν τα παιδιά στα Αγγλικά και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιωθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Τα τεστ είναι δομημένα γύρω από γνωστά θέματα και επικεντρώνονται στις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία στα Αγγλικά μέσω listening, speaking, reading και writing.

A2 Key for Schools (KET)

Αυτή η πιστοποίηση είναι για μαθητές σχολικής ηλικίας που θα τους βοηθήσει να προετοιμάσουν τα Αγγλικά τους για τα υψηλότερα επίπεδα.

  • Το A2 Key for Schools, παλαιότερα γνωστό ως Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools), είναι ένα από τα Cambridge English Qualifications.
  • Δείχνει ότι ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Αγγλικά για να επικοινωνήσει σε απλές καταστάσεις.
  • Είναι ένα λογικό επόμενο βήμα μετά από τα Cambridge English Qualifications σχεδιασμένα για Young Learners και επίσης ένα καλό μέρος για τα μεγαλύτερα παιδιά να αρχίσουν να μαθαίνουν Αγγλικά.
   Η εξέταση δίνει στους μαθητές την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουν για εξετάσεις Αγγλικών υψηλότερου επιπέδου, όπως το B1 Preliminary for Schools.
  • Το A2 Key for Schools στοχεύει στο ίδιο επίπεδο CEFR με το A2 Key, αλλά με περιεχόμενο που απευθύνεται σε μαθητές σχολικής ηλικίας και όχι σε ενήλικες.

B Independent User

General English B1 Preliminary (Threshold or intermediate)

Πρόκειται για τίτλο σπουδών μεσαίου επιπέδου για όσους έχουν μάθει τα βασικά της αγγλικής γλώσσας και έχουν πλέον πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες για καθημερινή χρήση.

   • Μπορείτε να κατανοήσετε τα κύρια σημεία της σαφούς τυποποιημένης εισαγωγής σε γνωστά θέματα που συχνά συναντώνται στον εργασιακό χώρο, το σχολείο, στην καθημερινότητα, κλπ.
   • Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν ενώ ταξιδεύετε σε μια περιοχή όπου ομιλείτε η γλώσσα.
   • Μπορείτε να παράγετε απλό, γραπτό κείμενο που συνδέεται με θέματα τα οποία είναι γνωστά ή με προσωπικό ενδιαφέρον.
   • Μπορείτε να περιγράψετε εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσετε συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για απόψεις και σχέδια.

General English B2 First (Vantage or upper intermediate)

Αυτή η πιστοποίηση δείχνει ότι έχετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

   • Μπορείτε να κατανοήσετε τις βασικές ιδέες περίπλοκου κειμένου, τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένου τεχνικών συζητήσεων σε εξειδικευμένους τομείς.
   • Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με ένα βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που καθιστά δυνατή την τακτική επαφή με τους αγγλόφωνους ομιλητές, χωρίς να υπάρχει καμία πίεση.
   • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές και λεπτομερές γραπτό κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγείτε μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο ζήτημα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

C Proficient User

General English C1 Advanced (Effective operational proficiency or advanced)

Αυτό το επίπεδο είναι απόδειξη επίτευξης υψηλού επιπέδου στα αγγλικά και το ιδανικό προσόν για να σας προετοιμάσει για πανεπιστημιακή ή επαγγελματική ζωή.

   • Μπορείτε να κατανοήσετε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών όρων και να αναγνωρίσετε την υπονοούμενη σημασία.
   • Μπορείτε να εκφράσετε ιδέες με ευχέρεια και αυθορμητισμό χωρίς τη φανερή αναζήτηση εκφράσεων.
   • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
   • Μπορείτε να παράγετε ένα σαφές, καλά δομημένο και λεπτομερή κείμενο σε περίπλοκα θέματα, που να δείχνει την ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών προτύπων και συνδετικών μέσων.

General English C2 Proficiency (Mastery or proficiency)

Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και δείχνει στην κοινωνία ότι έχετε καταφέρει να φτάσετε τα αγγλικά σας σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

  • Μπορείτε να καταλάβετε ουσιαστικά και με ευκολία όλα όσα ακούτε ή διαβάζετε.
  • Μπορείτε να συνοψίσετε πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, να αναπαράγετε επιχειρήματα και απολογισμούς σε μια συνεκτική παρουσίαση.
  • Μπορείτε να εκφραστείτε αυθόρμητα, με άνεση και ακρίβεια, διαφοροποιώντας τις πιο λεπτές αποχρώσεις του λόγου ακόμα και στις πιο πολύπλοκες καταστάσεις.

Δίδακτρα

Τάξη Ώρες Άνα Βδομάδα Τιμή
A Junior 4 ώρες/βδομάδα 65 €/μήνα
B Junior 4 ώρες/βδομάδα 68 €/μήνα
A Senior 4 ώρες/βδομάδα 75 €/μήνα
B Senior 4 ώρες/βδομάδα 78 €/μήνα
C Senior 4 ώρες/βδομάδα 80 €/μήνα
D Senior 4 ώρες/βδομάδα 88 €/μήνα
E Senior 4 ώρες/βδομάδα 98 €/μήνα
FCE/ECCE 5 ώρες/βδομάδα 128 €/μήνα
CAE 5 ώρες/βδομάδα 140 €/μήνα
CPE/ECPE 6 ώρες/βδομάδα 158 €/μήνα

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του προηγούμενου μήνα – η τιμή δεν περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό. Η καταβολή διδάκτρων γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή PayPal και θα παραλάβετε την απόδειξη σας μέσω email.

Στο AOLC προσφέρουμε ειδικές τιμές σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά, καθώς και σε οικογένειες με άνεργους γονείς.

Με την προπληρωμή της σχολικής χρονιάς σας παρέχουμε το εκπαιδευτικό υλικό.

Φόρμα Εγγραφής